Privacybeleid Digitable B.V.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Graag maken wij u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

 • Uw voornaam, achternaam en geslacht
 • Adresgegevens bedrijf
 • E-mailadres
 • Nummer vaste telefoon en/of mobiel nummer
 • Betaalgegevens
 • KvK- en BTW-gegevens
 • Informatie over welke producten en/of diensten u afneemt
 • E-mails en telefoongesprekken met vragen of klachten
 • Bij afname software-producten: IP-adres en andere (alleen noodzakelijke) gegevens ter voorkoming van ongeoorloofd gebruik en kopiëren van de afgenomen software

Doorgifte aan derden

Digitable B.V. maakt gebruik van externe serverruimte voor het aanbieden van bedrijfssoftware, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Daarnaast delen we persoonsgegevens met een externe partij ten behoeve van onze inkoop- en verkoopadministratie en maken we gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Externe partijen krijgen slechts toegang tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak. Om rechtmatige verwerking voor deze partijen te kunnen waarborgen heeft Digitable B.V. verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze partijen.

Digitable B.V. verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Digitable B.V. geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Digitable B.V. waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Analytische cookies

Digitable.nl maakt gebruik van Google Analytics voor het analyseren van verkeer van en naar de website. Binnen Analytics zijn de volgende instellingen gedaan om uw privacy tijdens een bezoek aan deze website te kunnen waarborgen:

 • Er worden op het domein digitable.nl Google Analytics cookies gebruikt;
 • Digitable heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google Analytics;
 • Digitable heeft hierbij aangegeven het laatste octet van het IP-adres te maskeren;
 • Gegevens worden geenszins gedeeld met andere services van Google;
 • De cookies worden slechts gebruikt voor Analytics en niet gedeeld met andere Google-services

Beveiliging en integriteit van gegevens

Digitable B.V. heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Digitable B.V. betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Meldplicht datalekken

Vanaf 1 januari 2016 geldt in Nederland de Wet Meldplicht Datalekken. Deze wet houdt in dat een datalek met een kans op ernstige nadelige gevolgen voor de persoonsgegevens moet worden gemeld bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens). Als verwerkersverantwoordelijke, volgt Digitable B.V. hierin de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. In lijn met deze beleidsregels zal de melding zo mogelijk niet later dan 72 uur na de ontdekking van het datalek gedaan worden.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot de directie van Digitable B.V. per mail via info@digitable.nl of telefonisch via 040-2567850.

Meer informatie

Indien u nog vragen mocht hebben naar aanleiding van de informatie op deze pagina, dan kunt u contact met ons opnemen. Als een wijziging van onze privacy policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.